Selecteer een pagina

Aan <naam directeur school> en <juf of meester> <naam>

Datum: 29 november 2021

Van: de <ouders of moeder of vader of verzorger(s)> van <naam kind>

Betreft: Corona Maatregelen met ingang van 29 november 2021

Beste <naam directeur> en <juf of meester> <naam>,

Naar aanleiding van de persconferentie van het demissionair kabinet van 26 november jongstleden en de aangekondigde nieuwe Corona-maatregelen, alsmede naar aanleiding van de brief van het schoolbestuur van <dagdatum brief> jongstleden waarin uw bestuur deze maatregelen heeft vertaald naar nieuwe maatregelen op school, wil ik u over het volgende informeren.

Het dragen van een bedekkend mondneusmasker in de groepen 6-7-8 betreft een dringend advies en geen plicht. <Wij of ik> <geven of geef> GEEN toestemming dat <naam kind> een bedekkend mondneusmasker draagt.

Zelftesten betreffen vrijwillige testen. Hier doen wij niet aan mee. <Wij of ik> <geven of geef> GEEN toestemming dat <naam kind> onder uw verantwoordelijkheid wordt getest in welke vorm dan ook.

<Mochten of mocht> <wij of ik> erachter komen dat onder schooltijd, onder uw verantwoordelijkheid, <naam kind> een bedekkend mondneusmasker heeft gedragen of is onderworpen aan een (zelf)test, dan stellen wij u hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden psychische en fysieke schade. 

Bijgevoegd vind u ter zake een verklaring. Graag <zien of zie> <wij of ik> een door u voor gezien en akkoord getekend exemplaar retour en een door u voor gezien en akkoord getekend exemplaar opgenomen in het schooldossier van <naam kind>. <Wij of ik> <zien of zie> hiervan een bevestiging tegemoet.

<Wij of ik> <staan of sta> te allen tijde open voor een inhoudelijk gesprek over de inhoud van deze brief. Echter, een gesprek over het dragen van een bedekkend mondneusmasker en het (zelf)testen leidt niet tot een andere zienswijze of een ander besluit van <onze of mijn> kant.

Met vriendelijke groet,

<Namen ouders of naam ouder/verzorger(s)>